Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

OECD - ΟΟΣΑ

Επίσημος Διαδικτυακός τόπος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

http://www.oecd.org/